Privacy statement PlatformCHD

 

Dit is het Privacy Statement van PlatformCHD

In dit Privacy Statement informeren wij u over ons privacybeleid en het gebruik van cookies. Indien u vragen heeft of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met PlatformCHD, info@platformchd.nl. Voor verdere informatie over het uitoefenen van uw rechten, verwijzen wij u naar de informatie in dit Privacy Statement.

Wij respecteren de privacy van onze leden, vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, andere geïnteresseerden en bezoekers van onze website www.platformchd.nl. Wij dragen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving (zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’)) en dit Privacy Statement.

Meer informatie over het gebruik van cookies op de website van PlatformCHD vindt u in ons cookiestatement.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen) zijn onder meer:

 • basisinformatie, zoals uw voor- en achternaam en geslacht. Indien uw kind CHD heeft, verwerken wij voornoemde informatie ten aanzien van uw kind;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens van u en/of uw kind, geboortedatum, geboorteziekenhuis, informatie ten aanzien van de CHD van u en/of uw kind, relatie tot kind met CHD en of er binnen het gezin meerdere kinderen zijn met CHD;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer, informatie over uw machtiging en/of donaties;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • informatie uit enquêtes en/of vragenlijsten;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u en/of uw kind krijgen, bijvoorbeeld omdat u lid bent van de Facebookgroep, of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

De bijzondere persoonsgegevens, over bijvoorbeeld uw gezondheid of deze van uw kind, verwerken wij uiteraard alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

2. Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u lid van de vereniging wordt, een donatie doet of als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt om:

 • contact met u te kunnen hebben en onderhouden, zoals bellen en e-mailen;
 • u onze nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal te kunnen toezenden alsmede persoonlijk te kunnen informeren;
 • uw betaling af te handelen;
 • uw lidmaatschap(srechten) uit te kunnen voeren en het doel van PlatformCHD te realiseren. Het doel van PlatformCHD is:
 1. hét CHD-belangen en -contactplatform zijn voor patiënten, lotgenoten en professionals; en
 2. CHD onder controle krijgen zodat patiënten en hun ouders goed, gelukkig en gezond kunnen leven met CHD.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek door PlatformCHD of door derden. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verwerkt.

 • (andere) relaties (zoals vrijwilliger, donateurs, en/of zorgprofessionals) met u te beheren;
 • u uit te nodigen voor en te informeren over bijeenkomsten of evenementen;
 • te informeren over andere zaken, zoals wijzigingen van zaken binnen PlatformCHD en haar diensten;
 • het gebruik van de website te registreren en de website te kunnen verbeteren.
 • informatie ten aanzien van ervaringen uit te wisselen.

4. Op welke gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld lidmaatschap) wanneer u een donatie doet of deelneemt aan een actie.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht.
 • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die u ons heeft verstrekt.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een voor PlatformCHD gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden. Dit doen we uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst/relatie met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt denken aan onder meer de volgende gevallen:

 • het doen van belastingaangifte;
 • externe leveranciers die wij inschakelen voor de in dit Privacy Statement beschreven verwerkingen, zoals ICT-leveranciers, webhost en Mollie;
 • informatie uitwisseling met andere leden, vrijwilligers, zorgprofessionals en/of ervaringsdeskundigen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens PlatformCHD, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen van de AVG.

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacyvriendelijke manier: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, dan houden wij die termijnen aan.

7. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@platformchd.nl.

8. Welke rechten heeft u?

 U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. U wenst bijvoorbeeld uw post op een ander (e-mail)adres te ontvangen. In dat geval kunt u een verzoek tot correctie van deze gegevens doen. Of u wenst niet langer informatie en nieuws vanuit Platform CHD te ontvangen. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen.

Voor contact of verzoeken met betrekking tot het voornoemde kunt u een e-mail sturen naar info@platformchd.nl.

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Aanpassen Privacy Statement

Platform CHD behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.

Aanpassingen zullen op de websites worden gepubliceerd.

Versie: maart 2023